Műegyetemi Digitális Archívum

Szeretettel köszöntjük megújult oldalunkon!

A felhasználó tudomásul veszi, hogy repozitóriumba feltöltött művek szerzői jogilag védettek, oktatási és kutatási célt szolgálnak. Felhasználásukra a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései vonatkoznak.

 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 10 of 10

Recent Submissions

Item
Folyami élőhely-hidraulika térléptékek mentén
(2024) Verbőczyné Füstös, Vivien; Erős, Tibor; Józsa, János
Item
Felsőoktatás Innovációs Műhely – A felsőoktatás szerepe a versenyképesség és felzárkózás növelésében alműhely
(2023.08.31) Surman, Vivien; Fülesdi, Adrienn; Galavics, Diána; Jenei, Bence
A Műhely célja a felsőoktatás jelentőségének kihangsúlyozása az országok versenyképességének, fejlődésének tekintetében. Ehhez, bemutatjuk két versenyképességi rangsor működését, ezekben a felsőoktatás helyét. Kiemelünk gazdasági mérőszámokat, melyek kötődnek a szektorhoz és ezek elemzésével jellemezzük Magyarország pozícióját, összehasonlítva azt a versenyképességi rangsorban való eredményeivel. Az eredmények demonstrálják Magyarország tekintetében a felsőoktatás fejlesztésének jelentőségét. Az elemzések kiemelik a felsőoktatás fenntarthatósághoz és iparhoz való kapcsolatának fontosságát, melyet tovább részletezünk szakirodalom segítségével. Végül primer adatgyűjtést végzünk a felsőoktatási intézmények és vállalatok közötti együttműködések elemzéséhez. 64 projektet különítünk el, mindegyikhez meghatározva az érintett intézményt és vállalatot, az együttműködés helyét és irányát, és további jellemzőket. Ezek a kimutatások az alapjai a magyar egyetem-vállalat együttműködések teljeskörű azonosításának, az együttműködési trendek (pl. melyik egyetem melyik irányt szorgalmazza) meghatározásának. Eredményeink kulcsfontosságúak lehetnek a kis- és középvállalatokkal való együttműködések motiválásában, szorgalmazásában, segítségükkel a vállalatok könnyebben találhatnak együttműködési partnerintézményt céljaikhoz.
Item
Path planning for autonomous vehicles in narrow environments
(2024) Kiss, Domokos; Tevesz, Gábor
Item
Deep learning techniques for the analysis of soccer matches
(2023) Rahimian, Pegah; Toka, László
Item
Algaalapú mezőgazdasági ágensek technológiaközpontú fejlesztése
(2023) Nagy, Balázs József; Németh, Áron; Balogh, István
Item
Attitűd-vizsgálat az iskolai inklúzió kapcsán egy szlovákiai településen
(2024.02.26) Kocsis, Zsófia; Strédl, Terézia; Nagy, Melinda
A tanulmány a Selye János Egyetem kutatócsoportja által a szlovákiai iskolákban 2023-ban az oktatási inklúzióról szervezett tudásmegosztó rendezvénysorozat során készült kutatás eredményeit összegzi. Pedagógusoknak, önkormányzati alkalmazottaknak, civil szervezetek képviselőinek, segítőknek, valamit roma szülőknek, összesen 112 személynek a véleményét mértük fel attitűdmérő kérdőív segítségével. Azt vizsgáltuk, miként értékelik mostani helyzetüket, és az annak javítására szolgáló erőfeszítéseket. Feltérképeztük, ki mit tenne, hogy segítse polgártársait és javítsa a közösség tagjainak helyzetét. A felmérés a Horizon 2020 No.: 101004653 Inclusion4Schools “School-community Partnership for Reversing Inequality and Exclusion: Transformative Practices of Segregated Schools” támogatásával valósult meg.
Item
Az árnyékoktatás elméleti háttere
(2024.02.26) Halász, Péter Tamás
Hétköznapjaink egyik legtöbbször felmerülő kérdése az oktatásban fellelhető pedagógushiány, illetve a pedagógusok körüli konfliktushelyzetek. Ezek nyomán, sajnos eljutottunk egy olyan szintre, amelyben előfordul, hogy köznevelési intézményekben pl. adott természettudományos területen oktató tanárból egy van, vagy egyáltalán nincs is. Így a diákok bizonyos esetekben nem jutnak megfelelő oktatáshoz. Az idősebb, visszafoglalkoztatott tanár kollégák körében előfordul, hogy sokszor nem találják a közös nyelvet a mai generációval, illetve az IKT eszközök használatáról nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, ami szintén a tanórák minőségének rovására mehet. Pedig akár gimnáziumi, akár szakoktatási szempontból nézve borzasztóan fontos szerepet tölt be az előképzettség mind a továbbtanulási, mind a szakma kitanulási aspektusából nézve. Gondolhatunk itt mérnökökre, hídépítőkre, orvosokra vagy hegesztőre. Ahogy mondani szokták: „jó alap nélkül nem fog felépülni a ház”. Dolgozatom célja az árnyékoktatási tevékenység, illetve annak elméleti alapjainak bemutatása, kutatás tartalomelemzése során. Kutatásom nem csak hazai, hanem nemzetközi területeken is vizsgálódik, többek között Kínában, Dél-Koreában vagy éppen a skandináv térségben. Továbbá bemutatom az árnyékoktatás kutatásának első két évtizedét, valamint izgalmas kérdéséket is nyitva hagyok az olvasó számára.
Item
A jóllét és a normalitás változásai, avagy a középkor klímaperiódusai mint az alkalmazkodás iskolája
(2024.02.26) Berzsenyi, Emese; Hegyesi, Dóra
Amikor valami hat ránk, akkor az első jó vagy rossz benyomás tükrében értelmezni próbáljuk, ez segít bennünket átélni és megoldást találni a feladatra. Tapasztalataink nem vesznek kárba, hiszen családon belül átadjuk utódainknak, közösségi szinten megtanítjuk a fiatalabb nemzedéknek, társadalmi szinten pedig a kultúrába emeljük. Ez a tanulmány egy nagyobb kutatómunka része, amely a középkor fogyatékosságtörténetét hivatott interdiszciplináris megközelítésben feldolgozni. Alapja az a három nagy klímaperiódus, amely voltaképpen korai, virágzó és késői középkorra tagolja ezt az ezer évet. Nagyon kevés a fogyatékos személyekre a fogyatékosságra utaló, vagy egyértelműen erre hivatkozó forrásanyag. Többnyire a rendelkezésre álló közvetett információkból, adatokból kell összegyűjteni mindazokat, amelyek segíthetnek meghatározni és értelmezni a középkor világát a fogyatékosság vonatkozásában. Ilyenek az éghajlati változások is, amelyek a növénytermesztés és állattenyésztés lehetőségei révén befolyásolták a különböző társadalmi csoportok táplálkozását, ruházkodását és lakhatását, ezzel együtt természetesen egészségügyi körülményeit. A történelem során (és napjainkban is) a gyermekszegénységben nem az legszörnyűbb, hogy szegény gyermek szegény, hanem az, hogy ezáltal már magzati fejlődésének szakaszától meg van fosztva olyan szükségletektől, amelyek egész életét meghatározóan befolyásolják majd. Arra próbálunk most választ keresni, hogy a középkor három nagy kortörténeti egységére vonatkozóan mit jelentett, és hogyan követhető mindez nyomon a rendelkezésemre álló forrásokban. Módszertanát tekintve munkám a legújabb nemzetközi német és angol nyelvű kutatásokat, szakirodalmakat is tartalomelemző, értékelő módon beemelő, összefoglaló, alapkutatás. A fogyatékossággal kapcsolatos tudományos érdeklődés csupán néhány évtizedes múltra tekint vissza és Disability Study néven van jelen az akadémiai köztudatban. A hazai neveléstudomány történeti kutatásaiban csak az elmúlt évtizedben kapott teret a fogyatékosságtörténet. A gyógypedagógia 18. századi megjelenése óta általánosan a medikális modell, azaz a gyógyíthatóság és fejleszthetőség került előtérbe, ezt egészítette ki a törvényhozás jogi modellje, amely az önrendelkezési és a társadalmi részvétel jogait szabályozta. A szociális és gazdasági modell már közelebb áll kutatásom lényegéhez és a társadalmi részvétel lehetőségeit keresve próbálja az elfogadás és elutasítás struktúráit kiegyenlíteni. A történeti vizsgálatok beemelik a vallási és filozófiai modellt is, hiszen szerves részei voltak a mindennapoknak, valamint az antropológiai modellt, mint jelen kutatásom is az embervilágot hivatott részletesebben vizsgálni. Az ember a kultúra része, hiszen ő maga alkotja a kultúrát! Így a fenti vizsgálati modellek mindegyike fontos és nélkülözhetetlen elem marad.
Item
Tehetséggondozás mesterfokon – a holland sportmodell a legjobb Európában
(2024.02.26) Szabó, Sándor; Szabó, Izabella Anna
A 2023-as Atlétikai Világbajnokság eredményei alapján Hollandia kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Ez a holland eredményesség megfigyelhető volt már hosszú idő óta nemcsak az atlétika területén. A kiemelkedő eredményesség okainak feltárására végeztünk felderítő kutatómunkát a rendelkezésre álló források segítségével. A vizsgálathoz használtuk a holland atlétikai szövetség, illetve a holland kormányzati források és intézmények által közzétett adatokat. Deduktív megközelítésben vetettük össze az országos cselekvési terveket és megpróbáltuk megtalálni a helyben alkalmazott tehetséggondozási intézkedéseket. A feltárást követően megállapítást nyert, hogy a helyi oktatási intézmények és klubok működési eljárásaiban megtalálhatóak voltak a hosszú távú tehetséggondozásra utaló intézkedések. Egyik legfontosabb összesítője ezen intézkedéseknek a holland Nemzeti Sportegyezmény (Nationaal Sportakkoord.) Számos bizonyítékot találtunk arra nézve, hogy a holland atlétika jól el van látva anyagi és szellemi forrással, amely a megfelelő motivációs háttér mellett, kimagasló eredményekhez vezet.
Item
Transzgenerációs örökségünk jelene és jövője
(2024.02.26) Vass-Csáki, Tímea Andrea
A neveléstudomány területeinek gazdagítása, határainak tágítása mindenkor hasznosnak és szükségszerűnek bizonyul gyorsan változó világunkban. Fejlődése során számos más tudományterülettel mutatott (és mutat) kapcsolódást, és egy-egy részterületen belül is vizsgálhatóak olyan változók, melyeket a 21. század embere elismer és támogat. Ebben a tanulmányban a transzgenerációs hatások jelentőségét kívánom röviden bemutatni, mellyel némileg újrakeretezhetjük az oktatói-nevelői tevékenységet és felelősségvállalást, továbbá felhívhatjuk a figyelmet az önfejlesztés és pszichoedukáció fontosságára. A transzgenerációs hatás lényege, hogy a traumatizáltság jeleit mutató egyén valójában nem volt elszenvedője egy adott negatív eseménynek, csupán az előző generációk traumáit éli meg a jelenkor aktiváló mechanizmusai (meghatározott eseményei) által (Bánszegi, 2018).A tanulmány az alábbi tematika mentén kíván rámutatni ezen hatások vizsgálatának jelentőségére: 1. „A lélek születése” a történelemben - Rövid történeti áttekintés és azon események kiemelése, melyeknek jelentősége volt a pszichoanalízis és fejlődéslélektan kialakulásában és elterjedésében. 2. Örökölt kódrendszerek és azok hatásmechanizmusa a „kiterjesztett szimbolikus család” környezetében; Dr. Boreczky Ágnes, a neveléstudomány professzorának definíciója nyomán. 3. Konstruktív életvezetés és szocializált autonómia örökölt családi mintáink tükrében, továbbá a pozitív pszichológia támogató szerepe az egyén „örökölt sorsának” feltárásában és kezelésében.
Item
Iskolák számára készült műsorok a Szlovák Rádió Magyar Adásában
(2024.02.26) Kiss Beáta
A Szlovák Rádió Magyar Adása 1928-ban kezdte működését, majd 1960-tól váltak rendszeressé a pedagógiai, „edukációs” céllal készült műsorok. Ezek az Iskolások műsora, Iskolarádió vagy Közvetítés az iskolák számára címmel váltak ismertté. Az iskolarádió, mint műfaj egy ideig a rendszerváltás után is fennmaradt. A szocialista rendszerben, illetve a rendszerváltást követő időszakokban ezek a programok nagyon változatosak voltak. Tartalmukban megjelent az ismeretterjesztés, néphagyományok, természet- és társadalomismeret, csillagászat, meteorológia, irodalom. A tanító, oktató jelleg mellett a szórakoztatva nevelés szándéka is azonosítható. A műsorokban jelen volt a direkt és a burkolt ideológiai nyomás, illetve a rendszerváltást követően érezhető lett a megváltozott hangnem. Fontos elem, hogy az érintett műsorokban emellett szerepeltek a magyar kultúra (válogatott) értékei, a magyar- és világirodalom, zene jeles képviselőiről szóló ismeretek. Hiánypótló kutatásunkban ezeket a műsorokat térképezzük fel. Pedagógiai szempontok alapján végezzük az elemzésüket, felmérjük az oktatásban, nevelésben, a nemzeti identitás erősítésében megcélzott szerepüket.
Item
Vizuális és verbális gondolkodás kapcsolatát vizsgáló teszt magyar változata
(2024.02.26) Gulyás, Erzsébet
Belső világunk, képzeletünk, gondolkodásmódunk mások számára láthatatlan és hallhatatlan marad, de befolyásolja viselkedésünket. A vizuális képalkotás és a nyelvhasználat közötti kapcsolat vizsgálatára Hayakawa & Keysar "Using a foreign language reduces mental imagery" (2018) című cikkében szereplő teszt magyar változatát készítettük el, amely arra kéri a résztvevőket, hogy a bemutatott írásbeli információkból származó gondolati képek alapján hozzanak döntéseket. A szerzők szerint tesztjük eredménye összefügg a résztvevő vizuális képzeletével, állításuknak azonban egy későbbi cikk (Montero-Melis, 2020) ellentmondott. Korrelációt (r=0,5***) találtunk a teszteredmény és a széles körben használt önbevallásos kérdőívvel (VVIQ, Marks, 1973) mért vizuális képzeleti élénkség között, ami alátámasztja azt az állítást, hogy az idegennyelvi környezetben való eltérő viselkedés egyik oka a vizuális képzelet élénkségének csökkenése lehet.
Item
Az informatikusok szociális kompetenciáinak sajátosságai - Informatikusok és pedagógusok szociális kompetenciáinak összehasonlító elemzése
(2024.02.26) Ribní, František
A XXI. század gyors technológiai fejlődése egyre inkább megköveteli az informatikusok számának növelését, akik munkavégzése a számítógép előtt történik. A dolgozat fő célkitűzése annak vizsgálata, hogy a digitalizáció erős jelenléte - az informatikus hallgatók, ill. a fiatal informatikus munkavállalók életében - milyen hatással van a szociális kompetenciáikra. A munka empirikus kutatással kívánja feltárni az informatikus hallgatók és fiatal munkavállalók szociális kompetenciáinak sajátosságait a pedagógusképzésben részt vevő hallgatókkal ill. pályakezdő pedagógusokkal való összehasonlításban. Mérőeszközként egy részben adaptált kérdőív, illetve egy képernyőidőfigyelő-szoftver kerül felhasználásra.
Item
Nyitott tananyagfejlesztés - nyitott tudomány (Open Science), avagy egy szakképzési projekt eredményeinek hasznosítása napjainkban
(2024.02.26) Benedek, András; Horváth Cz., János
Az előadás az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés a szakképzésben Kutatócsoport (OCD) 2016-2021 között megvalósított projekt eredményeinek hasznosulását egy tágabb, az Open Science jelenség értelmezési keretei között tárgyalja. Az adott kutatási-fejlesztési periódus valójában tágabb, az elmúlt másfél évtizedben kibontakozó tudományszemléleti törekvés szemléltetésére is alkalmas, mely az open access információáramlás szakképzési vonatkozásait tekinti át. Ez utóbbi megvalósításának eszközeként tekinthetünk az úgynevezett blokklánc technológiára, amely gyorsan a mindennapjaink részévé válik majd. A technológia alkalmazásával a nyitott tartalmak rendszerezettségének kialakítása és megtartása, minőségbiztosítása, fejlesztése, képzésekbe szervezése és értékelése valóban áttekinthetővé és nyomon követhetővé tehető. Az előzményekhez tartozik az egy évtizeddel ezelőtt a BME Műszaki Pedagógia Tanszékén kezdeményezett Opus et Educatio online folyóirat megindítása, annak tematikus sajátosságai és célközönségre vonatkozó orientációs hatása, valamint az OCD Kutatócsoport intenzív szakmai tevékenysége az oktatási és szakképzési kutatásokkal, innovációval foglalkozó nemzetközi konferenciákon. Az áttekintésre kerülő és a szakképzési kutatások-fejlesztési eredményeit implementáló folyamat lényeges szakaszhatárának tekinthető a 2020-2022 közötti pandémia felsőoktatásra és szakképzésre gyakorolt hatása. E szakaszban az adott kutatások eredményének disszemináltciójára sürgetően hatott az, hogy az online kollaboratív tanulás iránti adaptációs érdeklődés rendkívüli módon megnövekedett az oktatás minden szintjén, ugyanakkor számos ok miatt jelentősen lecsökkent a szakmai fórumok száma. A tartalmi igények növekedése és a szervezési nehézségek megjelenése új kommunikációs formák felé orientálta a kutatási eredmények implementációját. Az új helyzetben az egyik lehetséges megoldás a nyitott tudomány szemléletével a szűkebb és formális tudományos kommunikációs fórumok alternatíváját keresni. E törekvés eredményeként jött létre a BME Műszaki Pedagógia Tanszékén 2022-ben a Szakképzés-pedagógiai Kutatócsoport, illetve annak keretei között egy műhely-beszélgetés sorozat, valamint a Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Kollégiumának keretei között az a beszélgetés-sorozat, mely differenciált partneri részvétellel egyre bővülő körben valósult meg. Az előadás ezt a feltételezhetően modellértékekkel is bíró folyamatot írja le, bemutatva a tudatosan tervezett és a megvalósulás során spontán formálódó eredményeket, melyek alapján a nyitott tudomány értelmezése és gyakorlati implementációja a szakképzésben is megvalósítható.